Podmínky přijetí ke zkoušce Profesní kvalifikace.
 
1.) Zaslat přihlášku tzv. „autorizované osobě“ (Relax Academy s.r.o).

2.) Zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 1 týden před termínem konání  této zkoušky (číslo účtu a variabilní symbol     Vám bude zaslán až na základě Vámi podané přihlášky, neplaťte sami bez vyzvání!)

3.) Složit zkoušku „Profesní kvalifikace“ v českém jazyce před komisí v příslušném termínu.
 
Popis a průběh zkoušky k získání profesní kvalifikace.
 
Počet zkoušejících:
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Zkouška "Profesní kvalifikace" (69-037-M) trvá cca 2 hodiny a její součástí je :
Masáž celého těla (Sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž)
Pychologie práce maséra.
Kontraindikace masáží, diagnostika, odebrání anamnézy klienta.
Anatomie pohybového systému, všeobecná anatomie těla.
První pomoc.
Znalost druhů masážních prostředků, zpracování objednávky masážních prostředků.
Vyhotovení provozního řádu.

Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101569&kod_sm1=20). (Účastník zkoušky nesmí v době zkoušky trpět infekčním a jiným nakažlivým onemocněním - dokládá se čestným prohlášením uchazeče.)
Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky. Případně ho informuje o tom, jaké věci si má přinést (oblečení, ručníky, přezůvky…)
Zkouška ověřuje schopnost uchazeče jednat s klientem, zhodnotit jeho současný zdravotní stav, zvolit a provést individuální způsob masáže v souladu s aktuálními potřebami a požadavky klienta.
Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 
09.03.2015 11:03:31
Tomáš Dvořák
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one